TA STRONA UŻYWA COOKIES...


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim systemie.
Więcej informacji w naszej "polityce prywatności"
toplogo
EN PL
EUR PLN
WALUTA
WORLDWIDE SHIPPING

0

Ulubione produkty

BRAK ULUBIONYCH PRODUKTÓW...

0
TWÓJ KOSZYK JEST PUSTY

Pressroom

Kolekcja WEDDING 2019 RINA COSSACK

Kolekcja WEDDING 2018 RINA COSSACK

Kolekcja WEDDING 2017 RINA COSSACK


Kolekcja WEDDING 2016 RINA COSSACK


Materiały prasowe RINA COSSACKREGULAMIN KONKURSU   „Wygraj swoją wymarzoną suknię ślubną”


§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „Wygraj swoją wymarzoną suknię ślubną” i polega na opisaniu w poście konkursowym swojej wymarzonej sukni ślubnej.

2. Organizatorem Konkursu jest R.C. DESIGN JUSTYNA ŻMIJEWSKA z siedzibą w Lipinki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 125-100-56-85, REGON: 141163017, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest Organizator.

§2  ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs trwa na Instagramie na profilu @RINACOSSACK od 31.01.2019 r. od momentu ogłoszenia do 14.02.2019 r (włącznie)

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.

3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1) Obserwowanie profilu @rinacossack

2) Opisanie szczegółowo w poście konkursowym wymarzonej sukni ślubnej

3) Oznaczenie w komentarzu 3 osób, które zachęcisz do udziału w konkursie

6. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia najpiękniejszej, zdaniem Organizatora opisu sukni ślubnej o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.

§3  WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie 1 nagroda, zwana dalej „Nagrodą”, w postaci wykonania sukni ślubnej marki Rina Cossack z kolekcji marki na rok 2018 oraz 2019.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dn. 15.02.2019 r.

3. Wyboru najpiękniejszej, zdaniem Organizatora, opisu sukni ślubnej określonej w §1 ust. 1 Regulaminu, dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.

4. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu @rinacossack pod postem konkursowym.

§4  REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres butik@rinacossack.com
, w terminie 3 dni od jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.

3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

2. Suknia ślubna wybrane przez zwycięzcę konkursu będzie modelem pochodzącym z kolekcji zrealizowanej w 2018 bądź 2019 roku.

3. Suknia ślubna, która jest nagrodą w konkursie będzie miała wartość nie przekraczającą kwoty 1900 zł.

4. Suknia ślubna zostanie uszyta pod zwycięzcę konkursu zgodnie z ustaleniami ze zwycięzcą konkursu. Spotkania odnośnie nagrody oraz odbiór sukni ślubnej jest możliwy po uzgodnieniu terminu z Organizatorem w atelier marki Rina Cossack mieszczącym się w Warszawie na Placu Konstytucji 5/13.

5. Zwycięzca na odbiór sukni wygranej w konkursie ma czas do 31.12.2019 r.

6. Wygrana suknia ślubna nie podlega wymianie na świadczenia pieniężne oraz możliwości wymiany na inne towary marki Rina Cossack.


7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

8. Administratorem danych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Kontakt w sprawie danych osobowych:
butik@rinacossack.com

9. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej stylizacji, o której mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.